Πέμπτη 31 Μαΐου 2012ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΑΛΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»


            O Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» ανακοινώνει ότι μετά την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζονται από 30-05-2012 ημέρα Τετάρτη, οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων/ωφελούμενων από τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.
            Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που είχαν ξεκινήσει πριν τις 24 Απριλίου 2012 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση, εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.
            Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 05/06/2012 και λήγει στις 11/06/2012.Μίλωνος 2, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 17563
Π.Φάληρο.
τηλ/fax: 210-9828150, 210-8664100


Τετάρτη 2 Μαΐου 2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη ωφελουμένων, δεν αναρτώνται πίνακες επιλογής, δεν υπογράφονται συμβάσεις πρόσληψης. Οι σχετικές διαδικασίες (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων) που έχουν ήδη κινηθεί αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.