Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ:
Ο πίνακας απορριπτέων αναφέρεται στους υποψηφίους οι οποίοι αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων βάση προκήρυξης : π.χ έλλειψη πτυχίου, έλλειψη προϋπηρεσίας, έλλειψη κάρτας ανεργίας κλπ.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν βρίσκεται ούτε στο πίνακα προσληπτέων, ούτε στο πίνακα απορριπτέων  δεν έχει επιλεχθεί λόγω χαμηλής μοριοδότησης.  Οι άλλοι δύο πίνακες αφορούν το σύνολο των υποψηφίων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (ο ένας αφορά τον πίνακα υποψηφίων κατά αύξουσα ταξινόμηση ΑΜΚΑ και ο άλλος τον πίνακα υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία).

Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

Παρακαλούμε όσοι βρίσκονται στον πίνακα προσληφθέντων, να περάσουν από τα γραφεία μας, εντός δεκαημέρου (μέχρι 03/08/2012) προκειμένου να υπογράψουν το σύμφωνο αποδοχής της θέσης.

ΗΜΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 09:00 – 16:00
Σημείωση: Υποψήφιος που εγκριθεί και σε κάποιο άλλο φορέα, θα   αποδεχθεί μόνο τη μία θέση.

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "ΑΛΜΑ"
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ  72.904/01/2012

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
http://www.scribd.com/doc/100595250/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%99

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
http://www.scribd.com/doc/100595249/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%99

ΑΜΚΑ
http://www.scribd.com/doc/100595246/%CE%91%CE%9C%CE%9A%CE%91

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
http://www.scribd.com/doc/100595242/%CE%A6%CE%98%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ
Α.Σ.Ε.Π.
Πούλιου 6
Τ.Κ. 11523
Αθήνα
O/H υπογεγγραμένος/νη :
με ΑΔΤ:
ΑΜΚΑ :
κάνω ένσταση κατά των αποτελεσμάτων ΚΟΧ 72.904/01/2012 διότι :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

O/H υπογεγγραμένος/νη