Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ:
Ο πίνακας απορριπτέων αναφέρεται στους υποψηφίους οι οποίοι αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων βάση προκήρυξης : π.χ έλλειψη πτυχίου, έλλειψη προϋπηρεσίας, έλλειψη κάρτας ανεργίας κλπ.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν βρίσκεται ούτε στο πίνακα προσληπτέων, ούτε στο πίνακα απορριπτέων  δεν έχει επιλεχθεί λόγω χαμηλής μοριοδότησης.  Οι άλλοι δύο πίνακες αφορούν το σύνολο των υποψηφίων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (ο ένας αφορά τον πίνακα υποψηφίων κατά αύξουσα ταξινόμηση ΑΜΚΑ και ο άλλος τον πίνακα υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: